Desktop en mobile reserveersysteem

Algemene voorwaarden restaurants

Algemene voorwaarden Bezorgservice.nl en Reserveren.nl voor restaurants

Artikel 1: Definities

Aanbod
ieder aanbod van Bezorgservice.nl aan het Restaurant tot het aangaan van een overeenkomst. Dit betreft zowel schriftelijke als niet-schriftelijke aanbiedingen.

Algemene Voorwaarden Restaurants
deze algemene voorwaarden.

Applicatie
de software die Bezorgservice.nl – al dan niet in de vorm van aan door haar ontwikkelde App voor mobiele telefoons of andere apparaten of verbonden aan haar website – voor het uitvoeren van de door haar op grond van een Overeenkomst geleverde of te leveren diensten.

Bestelling
een via Bezorgservice.nl door een Klant bij het Restaurant geplaatste opdracht voor de levering van maaltijden, etenswaren of dranken, waarmee de Klant een aanbod van het Restaurant via het Platform aanvaardt.

Bezorgservice
de exploitant van de website www.bezorgservice.nl tevens de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden Restaurants

Elektronisch
langs digitale weg, zoals door middel van het invullen van een formulier via het Platform, daaronder begrepen per e-mail.

Feedback
commentaar van de Klant op de Bestelling

Klant
een klant van het Restaurant, die via Bezorgservice.nl een Bestelling plaatst. Dit kan zowel een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn, welke via Bezorgservice een Bestelling plaatst.

Overeenkomst
een Overeenkomst tussen Bezorgservice en het Restaurant.

Partijen
Bezorgservice en het Restaurant.

Platform
de website van Bezorgservice en bijbehorende Applicaties

Product
de maaltijden of andere etenswaren en/of dranken, die via Bezorgservice.nl door het Restaurant worden aangeboden aan potentiële Klanten.

Productinformatie
de beoordelingen van de Klant zorgen voor een klassement van de verschillende bij Bezorgservice.nl aangesloten Restaurants. Het Restaurant met de hoogste beoordeling en de beste Feedback staat bovenaan in deze lijst.

Ranking
de beoordelingen van de Klant zorgen voor een klassement van de verschillende bij Bezorgservice.nl aangesloten Restaurants. Het Restaurant met de hoogste beoordeling en de beste Feedback staat bovenaan in deze lijst.

Reserveren.nl
de exploitant van de website reserveren.nl tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden restaurants.

Restaurant
de (rechts)persoon die een onderneming voert voor de verkoop van al dan niet zelf gemaakte maaltijden, etenswaren en/of dranken en die een Overeenkomst is aangegaan met Bezorgservice.nl ten behoeve van het online aanbieden van zijn of haar Producten via het Platform.

Restaurantinformatie
de bedrijfsinformatie met betrekking tot het Restaurant niet zijnde de Productinformatie, waaronder maar niet uitsluitend de contact- en bedrijfsgegevens, algemene informatie, bedrijfslogo, bezorgregio (met daarbij de postcodes), openingstijden en andere informatie die wettelijk aan de consument bekend gemaakt moeten worden.

Restaurantpagina
een webpagina op het Platform met betrekking tot het Restaurant. De domeinnaam van deze webpagina wordt vastgesteld door, en is eigendom van, Bezorgservice.nl.

Schriftelijk
een mededeling per brief op papier, e-mail of enige andere wijze van communicatie die rechtens wordt aangemerkt als ‘schriftelijk’.


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden Restaurants zijn uitsluitend van toepassing op de rechtsverhouding tussen Bezorgservice.nl of Reserveren.nl en het Restaurant. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden wordt gepubliceerd op www.bezorgservice.nl/algemene-voorwaarden-restaurants en reserveren.nl/voorwaarden-zakelijk.html

2.2. De Algemene Voorwaarden Restaurants zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en elke overeenkomst van opdracht tot het verlenen van diensten, waaronder alle overeenkomsten tot het leveren van (internet)diensten tot stand gekomen via de website www.bezorgservice.nl, www.reserveren.nl of via een (andere) Applicatie van Bezorgservice.nl en Reserveren.nl

2.3. Door het aangaan van een Overeenkomst met Bezorgservice wordt de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van het Restaurant uitgesloten.

2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden Restaurants nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden van toepassing. In dat geval zullen Partijen in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de vernietigde dan wel nietige bepaling.

2.5. Indien er verwarring of tegenstrijdigheid ontstaat bij de vertaling van deze Algemene Voorwaarden Restaurants prevaleert de Nederlandse versie van die voorwaarden.


Artikel 3: Aanbod en aanvaarding
3.1. Indien er geen geldigheidstermijn is opgenomen, is elk Aanbod vrijblijvend. Bezorgservice.nl is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Aanbod binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

3.2. De aanvaarding van een Aanbod van Bezorgservice.nl dient schriftelijk plaats te vinden, dan wel langs elektronische weg door aanvaarding met gebruikmaking van een webformulier of op een vergelijkbare door Bezorgservice.nl aangeboden wijze.


Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst
4.1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient het Restaurant zich aan te melden via de website van Bezorgservice.nl. Bezorgservice.nl kan naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen een Restaurant weigeren van deelname aan het Platform.

4.2. Een Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan door Bezorgservice.nl aan het Restaurant.

4.3. Bij het totstandkomen van een Overeenkomst draagt het Restaurant zorg voor het aanleveren van de Restaurantinformatie en de Productinformatie. De Overeenkomst treedt niet eerder in werking dan nadat het Restaurant alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie aan Bezorgservice.nl heeft aangeleverd en zij deze informatie op het Platform heeft geplaatst.

4.4. Aanvullingen dan wel wijzigingen in de Overeenkomst binden Partijen pas nadat deze schriftelijk door Bezorgservice zijn bevestigd.

4.5. Opzegging van een Overeenkomst is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden voor het eind van de kalendermaand tegen het eind van de daaropvolgende kalendermaand. Het einde van de Overeenkomst laat onverlet de verplichting van het Restaurant en Bezorgservice.nl jegens elkaar tot het nakomen van hun betalingsverplichtingen, zoals deze uit de Overeenkomst voortvloeien, waaronder de verplichting van Bezorgservice.nl tot financiële afwikkeling van de Overeenkomst.


Artikel 5: Verplichtingen Bezorgservice
5.1. De vergoeding die het Restaurant dient te voldoen aan Bezorgservice.nl bestaat uit een service fee per Bestelling. In de Overeenkomst met het Restaurant wordt de voor het Restaurant geldende fee vermeld.

5.2. In geval van verhoging van de (kost)prijzen en/of verhoging van tarieven in wet- en regelgeving, kan Bezorgservice.nl deze verhogingen doorberekenen door verhoging van de service fee met het bedrag van de stijging.

5.3. Bezorgservice.nl kan jaarlijks per 1 januari van een kalenderjaar een prijs- of tariefsverhoging doorvoeren. Deze worden uiterlijk één maand voor het ingaan daarvan schriftelijk aan het Restaurant meegedeeld.


Artikel 6: Verplichtingen Bezorgservice.nl
6.1. Bezorgservice.nl heeft een faciliterende rol tussen Klant en Restaurant. De dienstverlening van Bezorgservice.nl strekt ertoe om overeenkomsten voor de levering van Producten van het Restaurant tot stand te brengen tussen de Klant en het Restaurant.

6.2. Bezorgservice.nl is op geen enkele wijze partij bij de in het vorige lid genoemde overeenkomsten en fungeert uitsluitend als tussenpersoon in de zin van art. 7:425 B.W..

6.3. Bezorgservice.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuistheden in de Restaurantinformatie of de Productinformatie zoals die worden weergegeven op het Platform. Onjuistheden zullen op eerste verzoek van het Restaurant worden aangepast.

6.4. Tenzij het Restaurant autorisatie heeft om zelf gegevens in het Platform in te voeren en/of te wijzigen plaatst Bezorgservice.nl op haar Platform de voor de Bestelling relevante informatie van het Restaurant. Deze informatie bestaat uit de Restaurantinformatie en de Productinformatie zoals die door het Restaurant schriftelijk aan haar worden aangereikt.

6.5. Alle bestellingen die gedaan worden op het Platform worden gezien als een Bestelling in de zin van deze Algemene Voorwaarden Restaurants.


Artikel 7 Verplichtingen Restaurant
7.1. Het Restaurant verstrekt alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde Restaurantinformatie en Productinformatie aan Bezorgservice.nl. Het Restaurant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte Restaurantinformatie en Productinformatie en alle andere voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante gegevens aan Bezorgservice.nl. Indien er wijzigingen zijn in de Restaurantinformatie of en Productinformatie, dan dient het Restaurant deze per omgaande schriftelijk aan Bezorgservice.nl door te geven.

7.2. De in het vorige lid genoemde wijzigingen dienen 14 dagen voordat deze intreden te worden doorgegeven aan Bezorgservice.nl zodat zij deze gegevens kan aanpassen op het Platform. Het Restaurant vrijwaart Bezorgservice.nl voor aanspraken van derden of sancties van overheidswege indien de in het Platform vermelde gegevens niet juist en/of niet volledig zijn.

7.3. Het Restaurant geeft Bezorgservice uitdrukkelijk toestemming om gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van maar niet uitsluitend voor campagnes, databases, partnerplatforms en zoekmachines en verleent haar het recht deze gegevens aan derden te versterken ten behoeve de exploitatie van het Platform.

7.4. Het Restaurant onthoudt zich van het verkopen van Producten, waarvan de verkoop verboden is bij (formele of materiële) wetgeving, dan wel waarvan de verkoop anderszins illegaal is.

7.4. Het Restaurant brengt Bezorgservice onmiddellijk op de hoogte indien er sprake van een onderzoek bij het Restaurant door enige autoriteit op het gebied van voedselveiligheid of enige andere autoriteit die inspecties uitvoert met betrekking tot de op het Platform aangeboden Producten op grond van wet- en regelgeving. Ook een door enige autoriteit of door het Restaurant zelf geconstateerde overtreding begaan door het Restaurant of haar werknemers, die invloed heeft of kan hebben op de kwaliteit van de op het Platform door het Restaurant aangebonden Producten dient meteen te worden doorgeven aan Bezorgservice.nl.

7.5. Het is het Restaurant verboden met betrekking tot de door haar op Bezorgservice.nl aangeboden Producten verwijzingen (in woorden of als hyperlinks) te plaatsen of te laten plaatsen naar websites van derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Bezorgservice.nl.

7.6. Het Restaurant garandeert Bezorgservice.nl, dat de prijzen voor de via Platform aangeboden Producten op haar eigen menukaart dan wel op een eventuele eigen website of enige andere schriftelijke of online uiting niet hoger zijn dan de prijzen van die Producten op het Platform.

7.7. Bij constatering van schending van de in het vorige artikel vermelde garantie mag Bezorgservice de prijs op het Platform zelf aanpassen. Het eventuele prijsverschil dient door het Restaurant aan de Klant te worden ver¬goed in de vorm van voucher of geldelijke teruggave.

7.8. Het Restaurant garandeert Bezorgservice.nl, dat alle door het Restaurant op het Platform aangeboden Producten geschikt zijn voor menselijke consumptie en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast draagt het Restaurant er zorg voor dat zij beschikt over alle noodzakelijke vergunningen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering.

7.9. Het Restaurant draagt er zorg voor dat een door een Klant geplaatste Bestelling aan de Klant wordt geleverd binnen een redelijke termijn, zoals die door de Klant verwacht mag worden. Het Restaurant vrijwaart Bezorg¬service.nl voor eventuele aanspraken van Klanten of derden wegens gebreken in de nakoming van de uitvoering van de Bestelling en voorts voor schade aan de Klant of derden, veroorzaakt bij de levering van de Bestelling door het Restaurant of door een door het Restaurant voor de levering ingeschakelde derde.

7.10. Het is Bezorgservice.nl toegestaan de Overeenkomst op te schorten indien het Restaurant niet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. De kosten die hieruit voort vloeien komen voor rekening van het Restaurant.

7.11. Het is het Restaurant niet toegestaan om meer dan één restaurant per adres op het Platform in te schrijven.

7.12. Het Restaurant dient tijdens de openingsuren bereikbaar te zijn via e-mail of telefoon.

7.13. Bezorgservice.nl is uitsluitend bedoeld voor de levering van door het Restaurant in haar normale bedrijfsvoering te koop aangeboden Producten. Het is het Restaurant verboden het Platform te gebruiken voor de doorverkoop of verdere verhandeling van de Producten van derden, die niet tot haar eigen assortiment behoren.

7.14. Het Restaurant is verplicht met via de Overeenkomst verkregen klantgegevens om te gaan in de lijn met de AVG. Het is Restaurants niet toegestaan om de via Bezorgservice verkregen klantgegevens langer dan 24 uren te bewaren. Na het verstrijken van deze termijn dienen de klantgegevens door het Restaurant te worden verwijderd.


Art. 8: Totstandkoming, levering en annulering van Bestellingen
8.1. Een Bestelling komt tot stand wanneer een Klant deze via het Platform plaatst en het aanbod van het Restaurant voor de levering van één of meer Producten accepteert. Het Restaurant is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van de Bestelling. Bij het plaatsen van een Bestelling via het Platform betaalt de Klant aan Bezorgservice.nl de voor de bestelde Producten prijs zoals vermeld op het Platform, vermeerderd met bezorgkosten bij een Bestelling die door het Restaurant bij de Klant moet worden afgeleverd, onder de ontbindende voorwaarde van nakoming door het Restaurant.

8.2. Het Platform geeft de Bestelling rechtstreeks door aan het Restaurant. Het Restaurant draagt er zorg voor dat zij goed bereikbaar is voor de ontvangst van een Bestelling.

8.3. Mocht het voorkomen dat een Bestelling, of een Product dat onderdeel uitmaakt van een Bestelling, niet leverbaar is, dan wel niet bezorgd kan worden door het Restaurant stelt het Restaurant de Klant hier binnen 10 minuten na ontvangst van op de hoogte. Het Restaurant dient de Klant dan een redelijk alternatief aan te bieden.

8.4. Het Restaurant draagt zorg voor de af te halen of te bezorgen Bestelling aan de Klant. Bezorgservice.nl is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Bestelling. Eventuele klachten over de uitvoering van de Bestelling dient het Restaurant zelf in overleg met de Klant op te lossen.

8.5. Bezorgservice.nl is niet aansprakelijk voor kosten van derden die gemaakt zijn of moeten worden door het Restaurant om de Bestelling uit te voeren.

8.6. Indien een Bestelling (mede) ziet op alcoholische dranken dan wel andere Producten die volgens de wet niet aan eenieder geleverd mogen worden, zorgt het Restaurant ervoor dat de wettelijke vereisten hiervoor worden nageleefd. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, het controleren van de leeftijd van de Klant door middel van inzage in het identiteitsbewijs van de Klant bij het bezorgen dan wel het afhalen van de Bestelling. Indien een Klant weigert of niet in staat is zichzelf te legitimeren weigert het Restaurant de levering van de Bestelling voor wat betreft de alcoholische dranken of andere Producten die zonder deze controle wettelijk niet geleverd mogen worden. Het Restaurant is aansprakelijk voor eventuele boetes of schade dir Bezorgservice.nl worden opgelegd in geval van overtreding van deze bepaling.

8.7. Het Restaurant kan een Bestelling annuleren indien er sprake is van foutieve of valse (adres)gegevens, en in het geval de Bestelling geheel of deels niet beschikbaar is en de Klant het aangeboden alternatief weigert.

8.8. Bezorgservice.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor annulering van een Bestelling door de Klant. Bezorgservice.nl zal bij annulering van een Bestelling voordat deze is uitgeleverd aan de Klant het door de Klant betaalde bedrag aan de Klant restitueren. Bezorgservice.nl is jegens het Restaurant niet aansprakelijk voor restitutie van de voor een geannuleerde Bestelling betaalde prijs. Indien er dispuut is tussen de Klant en het Restaurant over de (juiste) aflevering van de Bestelling, is Bezorgservice.nl bevoegd te beslissen of zij de annulering van de Klant al dan niet aanvaardt en de betaalde prijs restitueert aan de Klant.


Artikel 9: Beoordeling van het Restaurant door de Klant
9.1. Bezorgservice.nl biedt aan de Klant de mogelijkheid om de Bestelling te beoordelen en te voorzien van Feedback. Deze Feedback en beoordeling kan door Bezorgservice op het Platform worden geplaatst en worden verwijderd. Bezorgservice.nl stemt de inhoud van deze beoordelingen niet af met het Restaurant.

9.2. Bezorgservice is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Feedback dan wel beoordeling. Dit is de Feedback van de Klant. Zij is bevoegd onbetamelijke Feedback te verwijderen.

9.3. Het is het Restaurant ten strengste verboden om eigen beoordelingen op het Platform te plaatsen over zichzelf of over andere bij Bezorgservice.nl aangesloten restaurants.

9.4. De Ranking van het Restaurant wordt mede bepaald door de beoordelingen van de Klant. Hierover is geen correspondentie met Bezorgservice.nl mogelijk.


Artikel 10: Aansprakelijkheid Bezorgservice.nl
10.1. Iedere aansprakelijkheid van Bezorgservice.nl jegens het Restaurant is uitgesloten. In geval Bezorgservice.nl niettemin aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Bezorgservice.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien er de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is het bedrag van de aansprakelijkheid van Bezorgservice.nl beperkt tot maximaal EUR 10.000,= (zegge: tienduizend euro).

10.2. Bezorgservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

10.3. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van een termijn van 6 (zes) maanden nadat het Restaurant met het schadeveroorzakend voorval bekend is geworden of geacht mocht worden daarmee bekend te zijn.

10.4. Het Restaurant kan geen beroep doen op de garantie en/of eventuele aansprakelijkheid van Bezorgser-vice.nl voor schade ontstaan door fouten of onjuistheden van de zijde van het Restaurant of ondeskundig gebruik van het Platform of een Applicatie door het Restaurant of door gebruik in strijd met deze Algemene Voorwaarden Restaurants of andere voorwaarden van Bezorgservice.nl.


Artikel 11: Privacy
11.1. Partijen dienen alle informatie omtrent de Overeenkomst, waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden dat deze vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie omvat, strikt geheim te houden. Deze informatie mag alleen met derden gedeeld worden voor zover nodig bij de uitvoering van deze Overeenkomst.

11.2. Partijen dienen zorg ervoor te dragen dat de in het vorige lid van dit artikel bedoelde informatie vertrouwelijk blijft. Het Restaurant is hierbij verantwoordelijk voor haar werknemers en derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken. Zij legt ter handhaving een geheimhoudingsbeding op aan haar werknemers of in te schakelen derden, waaronder doch niet uitsluitend bezorgers.

11.3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatie kan uitsluitend openbaar gemaakt worden indien dit krachtens wet- of regelgeving dan wel door een rechterlijke uitspraak verplicht is.

11.4. In het kader van de Bestelling zullen persoonsgegevens van de Klant gedeeld worden met het Restaurant.

11.5. Het is het Restaurant niet toegestaan om de in het kader van de Bestelling aan haar bekend geworden persoonsgegevens van de Klant voor eigen doeleinden op te slaan, te verwerken of te delen met derden.

11.6. Indien er sprake van een datalek van de persoonsgegevens bij het Restaurant stelt zij Bezorgservice.nl hiervan direct, doch uiterlijk binnen 48 uur, schriftelijk op de hoogte.

11.7. Bezorgservice.nl slaat de gegevens van het Restaurant op voor de duur van de Overeenkomst. Bij beëindiging van de Overeenkomst worden deze gegevens vernietigd.

11.8. Bij verlies of diefstal van de in het vorige lid genoemde gegevens is Bezorgservice niet aansprakelijk tegenover het Restaurant, noch tegenover Klanten via het Restaurant.


Artikel 12: Uitvoering van de diensten van Bezorgservice.nl
12.1. Indien Bezorgservice.nl een overeengekomen prestatie naar het oordeel van het Restaurant niet tijdig heeft verricht of geleverd, dient het Restaurant Bezorgservice.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Bezorg¬service.nl nog een redelijke termijn wordt gegund voor nakoming. Overeengekomen leveringstermijnen – voor de gehele Overeenkomst of onderdelen daarvan – kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn.

12.2. Bezorgservice.nl is – behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke afspraak – gerechtigd tot levering van de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden in gedeelten uit te voeren, waarbij ieder gedeelte afzonderlijk aan Restaurant gefactureerd kan worden.

12.3. Indien het niet mogelijk is voor Bezorgservice.nl om te leveren, en de oorzaak daarvan ligt bij het Restaurant, dient het Restaurant als nog binnen een redelijke termijn ervoor te zorgen dat dit wel mogelijk is. Deze termijn bedraagt uiterlijk twee weken.

12.4. Indien de termijn in het vorige lid is verstreken, is het Restaurant direct in verzuim. Bezorgservice.nl mag de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden. Hierbij is Bezorg¬service.nl niet gehouden tot het vergoeden van enige schade die hieruit voortvloeit.


Artikel 13: Klachten
Het Restaurant is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van een Klant over een Bestelling of de wijze van uitvoering daarvan. Het Restaurant vrijwaart Bezorgservice.nl voor klachten over Bestellingen en zal ervoor zorg dragen dat klachten van Klanten op een correcte wijze, tijdig en naar behoren worden opgelost. Bezorgservice.nl kan klachten die haar bekend worden via het Platform of een Applicatie doorgeven aan het Restaurant, maar zij is daartoe niet verplicht. Het Restaurant dient zelf toe te zien op eventuele klachten over de Bestellingen bij het Restaurant, die via het Platform of een Applicatie binnenkomen.


Artikel 14: Overmacht
14.1. Onder overmacht aan de zijde van Bezorgservice.nl wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bezorgservice.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bezorgservice.nl niet in staat is haar verplichtingen uit, of verband houdende met, de Overeenkomst na te komen. Overheidsmaatregelen die getroffen worden in het kader van de volksgezondheid of sanctiemaatregelen die de uitvoering van de Overeenkomst beletten daaronder inbegrepen. Deze opsomming is niet limitatief.

14.2. Als er sprake is van overmacht, dan kan Bezorgservice.nl haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de hele periode dat de overmacht voortduurt, zonder dat Restaurant jegens Bezorg-service.nl aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of de Overeenkomst om die reden kan ontbinden.

14.3. Voor zover Bezorgservice.nl ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nakomen gedeeltelijke zelfstandige waarde toekomt, is Bezorgservice.nl gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Restaurant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15: Betalingen en financiële afrekening
15.1. Bezorgservice.nl ontvangt de betalingen van Klanten voor de door het Restaurant te leveren Bestellingen door middel van betaaldiensten, die op het Platform of in een Applicatie van Bezorgservice.nl worden aangeboden. Bezorgservice.nl draagt zorgt voor dagelijkse afdracht aan het Restaurant van het totaal van de voor Bestellingen via Bezorgservice.nl bij het Restaurant afgenomen Producten en bezorgkosten, betaald door de Klant, onder aftrek van de door het Restaurant verschuldigde service fee. Bedragen die lager zijn dan de in de Overeenkomst afgesproken minimale dagomzet worden wekelijks met het Restaurant afgerekend.

15.2. Bezorgservice.nl stuurt het Restaurant maandelijks een overzicht van de voor Bestellingen ontvangen betalingen van Klanten voor bij het Restaurant geplaatste en afgeleverde Bestellingen, met opgaaf van de daarover verschuldigde en verrekende service fees.


Artikel 16: Tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
16.1. Het Restaurant is jegens Bezorgservice.nl aansprakelijk voor iedere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en voor materiële of immateriële schade die Bezorgservice.nl mocht lijden door tekortkomingen in de uitvoering van via Bezorgservice.nl geplaatste Bestellingen. Indien volgens de wet voor het intreden van verzuim ingebrekestelling vereist is, zal Bezorgservice.nl schriftelijk een termijn stellen voor nakoming.

16.2. Onverminderd de aansprakelijkheid van het Restaurant is Bezorgservice.nl bevoegd in geval van verzuim de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, waarbij de Producten van het Restaurant en – naar keuze van Bezorgservice.nl – de vermelding van het Restaurant op het Platform al dan niet tijdelijk worden verwijderd.

16.3. Indien Restaurant in verzuim is, is Restaurant een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand, alsmede – in afwijking van artikel 237 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – de volledige en integrale werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten – waaronder onder meer doch niet uitsluitend te verstaan de advocaatkosten, het griffierecht, de nakosten en de na de uitspraak te maken executiekosten – indien het tot een procedure komt, evenals de volledige en integrale werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 40,=.

16.4. Als er sprake is van een duurovereenkomst waarbij betaling uitblijft, stelt Bezorgservice.nl het Restaurant schriftelijk in gebreke en zal daarbij een redelijke termijn voor betaling afgeven. Indien dit niet tot een betaling door het Restaurant lijdt, kan Bezorgservice ervoor kiezen om hier dienstverlening op te schorten totdat er volledig betaald is. Onder opschorting van de dienstverlening kan worden verstaan: het blokkeren van het Restaurant van het Portal, de Restaurantpagina verwijderen en het verwijderen van de Restaurantinformatie. Deze lijst is niet limitatief.


Artikel 17: Garanties
17.1. Diensten die door Bezorgservice.nl worden geleverd, of nog zijn te leveren, behoeven slechts te voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden. Bezorgservice geeft nooit een verdergaande garantie dan overeengekomen is.

17.2. Er is geen aanspraak of beroep op garantie mogelijk indien het Restaurant een openstaande factuur of door haar verschuldigde schadevergoeding nog niet heeft voldaan aan Bezorgservice.nl.

17.3. Indien blijkt dat er sprake is van een terechte aanspraak op garantie, zorgt Bezorgservice.nl voor een alsnog juiste uitvoering van haar diensten dan wel een terugbetaling van de gelden. Deze keuze is aan Bezorgservice.nl.


Artikel 18: Faillissement
Indien het Restaurant al dan niet met gebruikmaking van de WHOA of de WSNP een onderhandse of gerechtelijke schuldenregeling aanbiedt, in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of bewind gesteld wordt, dan wel het Restaurant door executoriaal beslag of anderszins haar beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid verliest – mag Bezorgservice.nl de Overeenkomst zonder ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan het Restaurant ontbinden.


Artikel 19: Annulering
19.1. Wanneer het Restaurant de Overeenkomst met Bezorgservice tijdens of voorafgaand aan de uitvoering wilt annuleren, kan Bezorgservice een schadevergoeding eisen voor de gemaakte kosten. Deze kosten bestaan uit de geleden schade inclusief gederfde winst.

19.2. Bezorgservice is niet aansprakelijk voor door derden geleden schade door annulering van de Overeenkomst door het Restaurant. Het Restaurant vrijwaar Bezorgservic.nl voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

19.3. Het staat Bezorgservice.nl vrij om eventuele schadeposten te verrekenen met alle vorderingen die het Restaurant op haar uit welken hoofde dan ook mocht hebben, dan wel met bedragen die reeds door het Restaurant zijn voldaan.

19.4. Indien de dienstverlening wordt opgeschort op verzoek van het Restaurant, is de vergoeding per direct opeisbaar. Bezorgservice kan deze vergoeding dan direct in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten of andere kosten voortvloeiend uit de opschorting.

19.5. Indien er kosten voortvloeien uit het hervatten van de dienstverlening door Bezorgservice.nl, worden deze doorberekend aan het Restaurant. Als er geen sprake is van voorzetting van de Overeenkomst, mag Bezorgservice.nl deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden.


Artikel 20: Toepasselijkheid met betrekking tot reserveren.nl
20.1. Deze bepalingen zijn mutatis mutandis ook van toepassing op de diensten van reserveren.nl. met die verstanden dat het daarbij uitsluitend om het plaatsen van reserveringen en niet om het uitvoeren van bestellingen.

20.2. De bepalingen van de av moeten in dat licht voor zover het gaat om reserveringen met in achtneming van het hiervoor in artikel. 20.1 bepaalde.


Artikel 21: Toepasselijk recht
21.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten van Bezorgservice.nl en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen tussen Bezorgservice.nl en Restaurant over de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst worden in eerste aanleg beslecht door de rechtbank in het arrondissement Gelderland.

21.3. Indien een geschil optreedt door een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst, met uitzondering van geschillen over betaling, dan bestaat de mogelijkheid voor Partijen om een procedure te voeren via artikel 96 Rechtsvordering. Indien Bezorgservice.nl met die rechtsgang instemt, neemt zij genoegen met toekenning van de proceskosten volgens het liquidatietarief.


Artikel 22: Wijziging Algemene Voorwaarden
22.1. Bezorgservice.nl is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden Restaurants aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

22.2. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens het Restaurant in werking zodra de gewijzigde voorwaarden op de website van Bezorgservice.nl zijn gepubliceerd en of het Restaurant van de wijziging op de hoogte is gebracht.

Algemene Voorwaarden Bezorgservice en Reserveren versie september 2021

De beste keus die je kan maken voor je horecazaak.

Reserveren.nl bellen
+ (31) 085-004 54 80

Contact opnemen

01.

Bel mij

Vul  naam en telefoonnummer in dan bellen we je.